NakupniCentrum.cz

Odkup a vymáhání pohledávek, vymáhání dluhů, peněz, alimentů, vymahačské firmy, vymahací agentury, směnky, závazky, konkurzy

Zadluženost ve společnosti v posledních letech až znepokojivě narůstá, přičemž se prohlubuje jak dluh jednotlivých domácností, tak územních celků. Meziroční nárůst dluhů domácností činí dle informací ČNB téměř 30%. Celková zadluženost obcí dosáhla v loňském roce 79,2 miliard korun, zatímco o deset let dříve, tedy v roce 1997 činila pouze 20,8 miliard. Celkový objem úvěrů v roce 2007 přesáhl podle zpráv Ministerstva financí ČR 1,5 bilionů Kč. Ke konci roku 2007 bylo nově uzavřeno cca 86 tisíc hypotečních smluv.

Život na dluh s sebou však nese četná rizika. V souvislosti s nárůstem zadluženosti u bankovních i nebankovních institucí u nás narůstá i počet klientů využívajících služeb, které poskytují profesionální vymahačské firmy či vymahači dluhů. Tito jsou najímání věřiteli v případě, že chtějí pohledávky a závazky, které jejich dlužníci neplní dle stanovené dohody, vyřešit mimosoudní cestou. Soudní vymáhání pohledávky je totiž v mnoha ohledech neúčinné. Předně je řízení ve věci neuhrazené pohledávky značně zdlouhavé, průměrně činí až dva a půl roku, možná odvolací a přezkumná řízení nabytí platnosti rozsudku ještě oddalují. Navíc případy jsou často opakovaně vraceny k soudům nižších instancí a řešení je v nedohlednu. Taktéž dlužník má řadu možností, jak účinně zdržovat průběh soudního řízení. Současně musí věřitel předem složit určitou procentuální částku z celkové hodnoty pohledávky, dále musí průběžně uhrazovat poplatky za jednotlivé úkony advokáta aj. V mnoha ohledech se tedy jako výhodnější nástroj k zajištění pohledávky jeví vymahací agentury, které zaručují věřiteli rychlejší a efektivnější pomoc při vymáhání dluhů s jistějším výsledkem. V současné době operuje na trhu mnoho firem s tímto zaměřením. Ne každá vymahací firma je ovšem důvěryhodná. Při jejím výběru je vhodné spolehnout se na reference Vám známých věřitelských subjektů. Praktiky, které používají vymahači pohledávek, musí být vždy v souladu s předpisy obchodního, občanského a trestního práva. Podle typu dlužníka se jedná např. o upomínání, ústní domluvu, osobní vymáhání, přípustná je za zákonem stanovených podmínek rovněž exekuce. Rozsah služeb jednotlivých vymahačských společností je rozlišný. Některé profesionální firmy Vám pomohou pouze s řešením pohledávky po lhůtě splatnosti, která je písemně podchycena, není promlčená a není příkladem pohledávky v konkurzu či v likvidaci. Existují ovšem i společnosti, které zprostředkovávají vymáhání peněz či jiných pohledávek bez ohledu na platný podpis dlužníka. Agentury nabízí rovněž pomoc při vymáhaní alimentů či vymáhání směnky. Směnka je v podstatě platební prostředek, cenný papír sepsaný v zákonem přesně stanovené formě. Vyplývají z ní dlužnické závazky. V případě směnky je ovšem výhodná i soudní cesta. Směnka a její vymáhání soudní cestou je totiž pro věřitele mnohem snazší než v případě jiných pohledávek. Náležitosti týkající se směnek upravuje speciální zákon směnečný a šekový. Soud neukládá věřiteli (majiteli směnky) povinnost prokázat důvod vzniku směnky. Jako důkaz ve většině případů postačí předložit originál směnky se všemi formálními náležitostmi a doklad o tom, že věřitel je skutečným majitelem směnky. Účast vymahačů tedy není mnohdy nutná. Některé agentury zajišťují vymáhání a odkup pohledávek současně. Prodej pohledávek je pro věřitele výhodný především v tom smyslu, že je jednorázovým řešením. Odkup pohledávky se ovšem realizuje za ceny několikanásobně nižší, než je skutečná hodnota pohledávky. Pravidla pro postoupení pohledávky, tedy změnu osoby věřitele, definuje občanský zákoník. Vedle toho, že agentury zprostředkovávají odkup a vymáhání pohledávek pro klientelu věřitelů, mohou být tyto nápomocné i druhé straně, tedy dlužníkům. Jde především o odbornou radu, případně jednání s věřiteli o úpravě podmínek splácení.

Samostatnou kapitolou je pak otázka pohledávek v souvislosti s daněmi. Daňové pohledávky jsou právem správce daně požadovat po daňovém subjektu daň a jsou specifické tím, že jejich úhrada má výsostnou přednost před jinými úhradami. Znalost nakládání s pohledávkami v souladu se zákonem je nezbytná pro výpočet správné daňové výměry. Výpočty jsou vázány mnoha složitými předpisy a pravidly, jejichž uplatnění závisí vždy na konkrétním případu. Např., je-li podnikatel věřitelem pohledávky, která je prokazatelně nedobytná, může být uplatněn tzv. odpis pohledávky. Bližšímu výkladu této problematiky se na tomto místě nebudeme věnovat a přenecháme ji odborné veřejnosti.