NakupniCentrum.cz

Topení dřevem, obchod, palivové dřevo, lipové dřevo, dubové, těžba a prodej dřeva, ceny, výkup

Dřevo je nahraditelným zdrojem energie biogenního původu, v čemž se zásadně liší od uhlí, plynu a oleje. Množství oxidu uhličitého, které se uvolní do ovzduší při spalování suchého dřeva, odpovídá množství oxidu uhličitého, jenž by se uvolnilo při tlení téhož dřeva v přírodě. Zatížení ovzduší je tedy při spalování dřeva minimální, tudíž je topení dřevem považováno za vysoce ekologické.

Výhřevnost palivového dřeva závisí především na stupni vysušení a také na druhu dřeva. Pojem výhřevnost lze definovat jako vlastnost paliva, která udává, kolik energie se uvolní úplným spálením jedné jednotky, ta je obvykle představována jedním kilogramem. Jednotkou výhřevnosti je kWh/kg, popřípadě MJ/kg. Výhřevnost dřeva je tím vyšší, čím více obsahuje ligninu a pryskyřic. Obecně mají vyšší výhřevnost tzv. dřeva tvrdá. Čerstvě poražené dřevo dosahuje vlhkosti vyšší než padesát procent, jeho výhřevnost je tedy až o třetinu nižší než v případě suchého dřeva. Za dostatečně vyschlé dřevo lze považovat takové, jehož zbytkový objem vody činí patnáct až dvacet procent. Za minimální dobu potřebnou k vysušení se pokládají dva roky. Po tuto dobu je nutné skladovat dřevo na vzduchu, avšak samozřejmě chráněně před deštěm a vlhkostí.

Lepší podmínky pro vysoušení lze navíc zajistit naštípáním dřeva před jeho samotným uskladněním. Porážet palivové dřevo se doporučuje v období od prosince do února. Nesprávně vysušené dřevo má jednak nízkou výhřevnost, jednak podléhá nedokonalému hoření, při němž se uvolňují škodlivé zplodiny.

Při správném a efektivním zacházení tak může jeden krychlový metr dřeva nahradit až dvě stovky litrů topného oleje či pět metráků koksu. Výhoda vytápění dřevem navíc spočívá v tom, že ceny palivového dřeva jsou ve srovnání s cenami plynu či elektřiny mnohem nižší. V loňském roce činily roční náklady na vytápění průměrného nového domu dřevem cca 11 000,- Kč, starého domu pak cca 20 000,- Kč. Pokud byla k vytápění domu používána kombinována kamna na dřevo a uhlí je výsledná částka za palivo o něco vyšší.

V případě použití zemního plynu pak tatáž statistika udává, že vytápění zemním plynem přišlo v průměrném novém domku na cca 18 000,- Kč, staršího více než na 32 000,- Kč, majitel nového domku vytápěného elektřinou pak vydal za vytápění cca 32 000,- Kč, staršího až 55 000,- Kč. Výhodou vytápění dřevem je navíc záruka tepla i v případě přerušení dodávky elektřiny či plynu.

Dřevem lze také topit i pouze doplňkově v krbu či kamnech, což alespoň částečně sníží celkovou cenu za vytápění domu. Navíc na rozdíl od plynu nehrozí riziko výbuchu. Neocenitelná výhoda elektřiny či plynu je však v pohodlí, zatímco dřevo je nutné sehnat, zpracovat a uskladnit a v topné sezoně pravidelně přikládat. Dřevo lze zajistit mnoha způsoby. Cenu je možné snížit především vlastní svépomocí. Výhodný je např. prodej palivového dřeva z polomů a jiného neužitkového dřeva. V tomto případě se cena prostorového metru dřeva pohybuje v řádech stokorun. Za ještě levnější cenu, a to až o několik desítek korun za jednotku dřeva, lze pořídit poškozenou dřevní hmotu, kterou nabízí majitelé lesů formou „samovýroby“, kdy si zájemce sám dřevo v lese vytěží a odveze. Levný je také prodej dřeva rozštípaného, manipulačních zbytků a štěpin, které v lese zůstanou po těžbě těžkou lesní technikou.

Cena za prodej dřeva na topení je odvislá hlavně od úpravy dřeva (tzn. zda se jedná o celé kusové dřevo, dřevo řezané či štípané apod.), dále od toho, zda je dřevo volně sypané nebo již vyrovnané do palet a v neposlední řadě také od druhu dřeva. Obecně je dražší dřevo z listnatých strom, neboť má vyšší hodnotu výhřevnosti. Úspěšný je např. prodej dubového dřeva či dřeva bukového, která dosahují vysokých hodnot výhřevnosti. Cena takto kvalitního dřeva je však poměrně vysoká, navíc tvrdá dřeva rostou v přírodě pomaleji, a jsou tedy hůře obnovitelná. Naopak kvůli nízké výhřevnosti je z hlediska potřeb pro topení neúspěšný prodej lipového dřeva, jehož výhřevnost je velmi malá. Svými vlastnostmi vyhovuje spíše požadavkům řezbářství. Z daleka nejdražší, avšak nejpohodlnější je pak využít specializovaný obchod se dřevem, který zajišťuje kompletní servis. V jeho službách je tak zahrnuta nejen těžba a prodej dřeva, ale také zpracování, doprava a často i uskladnění. Majitelé lesních porostů mohou využít i pouze těžebních služeb těchto společností.

Pokud se naopak potřebujete zbavit neužitečného dřeva, můžete využít výkup palivového dřeva, který mnohé tyto společnosti zprostředkovávají. Po dohodě mohou dřevo z Vašeho pozemku i vytěžit. Výkup starého dřeva zajišťují i stavební firmy.