NakupniCentrum.cz

Ochranné pracovní pomůcky e-shop, pracovní oděvy, zdravotní ochranné oděvy, ochranné brýle, ochranné masky, přilba na stavbu

Používání ochranných pomůcek je jednou z nejdůležitějších zásad bezpečnosti práce. Každé pracovní prostředí vyžaduje specifické ochranné pracovní pomůcky.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ukládá zaměstnavateli povinnost poskytnout zaměstnanci veškeré osobní ochranné pomůcky. Zaměstnanec je pak povinen tyto ochrane pracovní pomůcky používat v souladu s podmínkami, s nimiž ho seznámil zaměstnavatel. Současně musí zaměstnanec respektovat i interní směrnice na ochranné pomůcky, na jejichž stanovení má každý zaměstnavatel právo.

Dle §3 uvedeného zákona musí být ochranné pracovní prostředky účinné proti hrozícím rizikům po dobu používání, musí být přizpůsobeny fyzickým předpokladům každého zaměstnance a respektovat i jeho dispozice zdravotní, ochranné oděvy a veškeré ostatní pomůcky musí také vyhovovat ergonomickým požadavkům, dále musí odpovídat podmínkám na pracovišti aj. Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. pak blíže stanovuje jednotlivé pracovní prostředky (viz níže). §2 naopak vymezuje, co nelze považovat za pracovní prostředky splňující účely tohoto nařízení. Z §2 tedy vyplývá, že mezi ochranné prostředky ve smyslu tohoto nařízení nepatří: běžné pracovní oděvy a pracovní obuv, které nejsou určeny k bezprostřední ochraně zdraví zaměstnanců před riziky na daném pracovišti a které nepodléhají v průběhu práce zvýšenému opotřebení nebo znečištění, dále se sem neřadí výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb vykonávajících činnost podle zvláštních právních předpisů, speciální ochranné prostředky používané v armádě nebo v pořádkových a bezpečnostních silách, výstroj a vybavení používané při provozu na pozemních komunikacích, sportovní výstroj a vybavení (např. helma na kolo, ochranné pomůcky na koně aj.), ochranné prostředky určené pro sebeobranu a prostředky pro zjišťování a signalizování rizik a škodlivin na pracovišti. V příloze č. 2 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb. jsou jednotlivé ochranné prostředky rozděleny na: Ochranné pomůcky na ochranu hlavy, sluchu, obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou, trupu a břicha a celého těla. Dále jsou zmíněny prostředky na prevenci pádů a ochranné oděvy. K ochraně hlavy slouží dle zmíněné přílohy: ochranná přilba - na stavbu, do dolů, v zemědělství a průmyslu, patří i mezi povinné ochranné pomůcky do lesa apod. Mezi ochranné pomůcky hlavy se také řadí ochranné pokrývky hlavy – čepice, barety, síťky aj. a ochranné pomůcky proti skalpování. K ochraně sluchu se používají zátkové a mušlové chrániče, protihlukové (též akustické) přilby, ochrany sluchu s interkomem, chrániče sluchu s přijímačem a nízkofrekvenční indukční smyčkou aj. Ochranu očí a obličeje zajišťují ochranné brýle, ochranné obličejové štíty (patří např. mezi povinné ochranné pomůcky pro svářeče), speciální pracovní ochrane brýle proti záření rentgenovému, laserovému, ultrafialovému, infračervenému, viditelnému (proti oslnění), svářečské kukly a štíty, a to štíty s držadlem, kukly s upínacím náhlavním páskem a kukly, které lze připevnit na ochranné přilby. Lze sem zařadit i ochranné roušky na obličej apod. Jako příklad pomůcek pro ochranu dýchacích orgánů nařízení uvádí: ochranné masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům a proti radioaktivnímu prachu, izolační dýchací přístroje s přívodem vzduchu, ochranné respirátory, snímatelné svářečské kukly,potápěčské dýchací přístroje a vybavení. Na ochranu rukou a paží se používají rukavice chránící před mechanickým poškozením (tj. proti proříznutí, bodnutí, vibracím atd.), před chemickými látkami a biologickými činiteli. V tomto smyslu patří rukavice také mezi povinné zdravotní ochranné oděvy. Dále se rukavice využívají k ochraně před elektřinou, žárem a nízkými teplotami, ionizujícím zářením, respektovány jsou i ochranné rukávy, nátepníky, ochranné prsty aj. Ochrana nohou může být zajištěna obuví různé výšky odolnou proti vlhkosti či žáru, obuví snižující vliv vibrací, obuví protiskluzovou, tepelně-izolační obuví, obuví s hroty pro chůzi na ledu, dále chrániči kolen a nártů. Z pomůcek pro ochranu trupu a břicha jsou jmenovány ochranné vesty a zástěry pro ochranu před mechanickým poškozením strojním zařízením a ručním nářadím (např. bodnutí, pořezání apod.), ochranné vesty a zástěry na ochranu před chemickými a biologickými látkami, vyhřívané vesty, záchranné plovací vesty, zástěry na ochranu před rentgenovým zářením (patří též mezi ochranné zdravotní oděvy) aj. K prostředkům pro prevenci pádů se řadí pomůcky pro polohování těla, brzdná zařízení a speciální výstroj a doplňky pro prevenci pádů apod. Příklady ochranných pracovních oděvů jsou v nařízení: Oděvy poskytující ochranu před strojním zařízením a ručním nářadím, oděvy na ochranu před chemickými látkami a biologickými činiteli, oděvy chránící před rozstřikem roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením, oděvy odolné proti žáru a ohni, oděvy proti chladu a vodě (tj. nepromokavé), oděvy na ochranu před ionizujícím zářením, oděvy prachotěsné a plynotěsné, oděvy a doplňky s vysokou viditelností z reflexních a fluorescenčních materiálů (pásky na rukávy, rukavice apod.), potápěčské oděvy či ochranné přikrývky.

Přestože je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci veškeré ochranné pracovní prostředky, řada zaměstnavatelů často kompenzuje pracovní pomůcky finanční náhradou s odůvodněním, aby si daný zaměstnavatel zajistil pomůcky sám. Zaměstnanci pak využívají pro nákup té či oné ochranné pomůcky e-shop či kamenný obchod, který mnohdy za nízké ceny prodává pomůcky neodpovídající kvality, nebo si dokonce pomůcky vůbec neopatří, čímž dochází ke zvýšení rizika na pracovišti. Dle zákonných nařízení však není možné nahradit ochranné pracovní pomůcky finančním plněním.