NakupniCentrum.cz

Kontejnery na tříděný odpad, nádoby, odpadkové koše na třídění odpadu, komunální odpad svoz, odvoz odpadu, biologický, elektro, nebezpečný, infekční, kovový, výkup odpadu, skládka, třídění

Odpad představuje jeden z největších problémů společnosti. Podle zdrojů společnosti EKO-KOM, a.s., což je autorizovaná obalová společnost zajišťující sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalu, vyprodukuje každý člověk v průměru 150 – 200kg odpadů za jeden rok, z toho připadá 22% na papír, 18% na biologický odpad, 13% na plasty, 9% představuje sklo, 3% připadají na nebezpečné odpady a zbylých 35% na odpady jiného druhu, tj. např. elektro odpad či kovový odpad. Dále společnost uvádí, že díky pravidelném třídění odpadů se může dostat do recyklačního procesu více než třetina ze zmíněného množství dvou set kilogramů. Při správném nakládání s odpady lze tak za rok vytřídit až 15kg skla, 25kg plastů a 30kg papíru.

Prvním krokem ke snížení množství produkovaného odpadu je minimalizace odpadů. Nákupem daného výrobku určujeme množství odpadů, které bude potřeba zlikvidovat. Vzniklý odpad bychom pak měli třídit již v domácnosti a recyklovatelné odpady průběžně odnášet do kontejneru. V České republice se využívají tři barevně odlišené kontejnery na tříděný odpad: Modré nádoby na tříděný odpad jsou určeny na sběr novin, časopisů, kancelářského papíru, reklamních letáků, knih, sešitů, krabic, lepenek, kartónů a jiných papírových obalů. Naopak byste sem neměli vhazovat papír znečištěný (mokrý, mastný), papír uhlový a voskovaný, přijít by sem neměly ani použité plenky a jiné hygienické potřeby. Zelený kontejner na odpad slouží k likvidaci skla – tzn. lahví od nápojů a dalších skleněných nádob, také tabulového skla a skleněných střepů. Nepatří sem však drátěné sklo a autosklo, zrcadla, keramika a porcelán. Pro svoz odpadu plastového je vyčleněn žlutý kontejner. Lze sem vhazovat sešlápnuté PET lahve, plastové kelímky a téměř veškeré ostatní výrobky a obaly z plastů, dále sáčky a folie, polystyren. Žádané nejsou obaly od nebezpečných látek (např. od barev a jiných chemikálií), novodurové trubky aj. Zatímco většina skleněných lahví je v obchodech obvykle vykupována, návrh na zálohování plastových lahví u nás dosud neprošel. Přesto však i v České republice působí firmy zaměřené na výkup plastového odpadu.

Je vhodné pořídit si již domů odpadkové koše na tříděný odpad, které proces třídění usnadní a urychlí. Třídění odpadu bychom měli dodržovat i mimo domov. Koše na třídění odpadu by měly být nedílnou součástí všech veřejných zařízení (např. škol, nemocnic apod.)

V případě kovu je nutné zajistit odvoz odpadu tohoto druhu do sběrného dvoru, neboť v ČR není pro kovový materiál vyhrazen speciální kontejner. Výkup kovového odpadu (tzn. železný šrot, hrnce, barevné kovy, hliníkové výrobky apod.) zprostředkovávají i menší soukromé sběrny. Sběrné středisko (jinak sběrný či recyklační dvůr) přijímá v souladu se svými stanovami obvykle také kompostovatelný odpad (tj. např. odpad ze zahrady, zbytky některých potravin), stavební materiály (cihly, beton, suť), elektrotechniku (domácí spotřebiče, televize, rádia), vyřazené užitkové předměty (umyvadla, WC, koberce apod.) Pouze středisko vybavené speciálním ekoskladem poskytuje služby likvidace nebezpečného a infekčního odpadu. Bezpečnou likvidaci infekčního (zejm. zdravotního) materiálu u nás zajišťují specializovaná zařízení a spalovny. V ekoskladu pak mohou být mj. ukládány léky, výbojky, zářivky, akumulátory a galvanické články (tzn. baterky), ledničky atd., tyto prostory musí být vybaveny dvojitým dnem, aby nebezpečné látky neunikaly. Každá skládka odpadu je samozřejmě povinna dodržet Katalog odpadů a jiné státem dané vyhlášky a zákony týkající se odpadů a jejich likvidace, taktéž musí vést evidence odpadů, které přijala.

Ostatní různorodý komunální odpad vyhazujeme do popelnic. Tento pojem je vyhrazen pro takový odpad, který vzniká při činnosti fyzických osob (tzn. občanů) na území obce. Obec je ze zákona povinna zajistit jeho sběr. V kompetenci každé obce je vybírat poplatky za komunální odpady způsobem, jaký sama určí. Občané by o tomto měli být dostatečně informování. Např. město Brno poskytuje na svých webových stránkách vyčerpávající informace, jak likvidovat recyklovatelný, nebezpečný i komunální odpad, Brno zde navíc prezentuje i četné statistiky a přehled sběrných středisek. Pro úklid města a odvoz odpadu Praha využívá služeb společnosti Pražské služby. Existuje samozřejmě mnoho malých i větších společností, které se starají o svoz a likvidaci odpadů. Rozsah jejich působení je různorodý a na tomto místě je nelze všechny jmenovat.