NakupniCentrum.cz

Certifikační společnost, certifikační úřad, orgán, certifikace kvality, cena certifikace výrobku, certifikace iso 9001, institut pro testování a certifikaci, získání certifikátu, vzor, platnost certifikace ce

Pojem certifikát obecně zastupuje úřední ověření čili dokument prokazující určitou skutečnost. Certifikace je nástrojem řízení kvality a bezpečnosti výrobků a zvyšování úrovně služeb poskytovaných spotřebiteli. Certifikát je pro zákazníka potvrzením deklarovaných vlastností daného produktu. Právo udělování certifikátů má u nás poměrně mnoho firem, záleží samozřejmě na tom, na jaký druh zboží či služeb se certifikát vztahuje.

Jednou z největších u nás působících společností je Institut pro testování a certifikaci a. s. (ITC), což je společnost nezávislá, poskytující služby kalibrační, konzultační a inspekční. Pracuje rovněž jako certifikační orgán, provádí certifikace výrobků a certifikace systémů jakosti, dále poskytuje služby v oblasti zkušebnictví, certifikace managementu řízení a environmentálního managementu a v oblasti technické normalizace.

Okruh odborných služeb této firmy lze vymezit v následujících bodech: 1) Testování výrobků v akreditovaných laboratořích – je prostředníkem zkoušení a certifikace kvality v oblasti průmyslu chemického a petrochemického, gumárenského, plastikářského, farmaceutického, stavebního, sklářského, dřevozpracujícího a papírenského, dále potravinářského, obuvnického, textilního a kožedělného, leteckého a automobilového. Kontroluje výrobní postupy elektrických, elektronických, optických a zdravotnických zařízení a prostředků.

2) Posuzování shody výrobků s požadavky evropských direktiv jako podklad pro jejich prodej na trhu EU a označování značkou shody CE. Společnost v případě udělování CE certifikace (tj. uznání shody výrobku s požadavky technických předpisů) vystupuje jako notifikovaná osoba č. 1023 pro činnosti posuzování shody v souladu s nařízeními vlády. Činnost ITC v tomto bodě pokrývá certifikace hraček, osobních ochranných prostředků, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, in vitro diagnostických zdravotnických prostředků, elektrických zařízení nízkého napětí, elektromagnetické kompatibility a tlakových výrobků.

3) Certifikace systému řízení – tj. certifikace ISO 9001 (certifikace systémů managementu jakosti), ISO 14001 (certifikace environmentálního managementu), ISO 22000 (certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin – požadavky na organizaci v potravinovém řetězci), HACCP (certifikace systému kritických bodů v potravinářském průmyslu), ISO 13485 (certifikace systémů managementu jakosti u výrobců zdravotnických prostředků), OHSAS 18001(certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ISO/TS 16949 (certifikace systému managementu jakosti v organizacích zajišťujících sériovou výrobu a výrobu náhradních dílů v automobilovém průmyslu).

4) Technická inspekce.

5) Dobrovolná certifikace výrobku. Význam dobrovolné certifikace spočívá v potvrzení shody parametrů výrobku s technickými požadavky (tj. zákon, norma apod.) Získání certifikátu mimo jiné svědčí o důvěryhodnosti a konkurenceschopnosti produktu a je nejlepší reklamou výrobku.

6) Udělování značky kvalita „ITC certifikovaná kvalita“ a „Bezpečná hračka“. ITC zde figuruje jako certifikační společnost garantující trvalou bezpečnost a kvalitu takto označeného výrobku, popřípadě hračky. Platnost certifikátu je podmíněna souhlasem s vykonáváním pravidelných dozorových auditů ze strany certifikační společnosti. Na základě výsledků auditu pak může dojít jak k prodloužení certifikátu, tak k pozastavení jeho platnosti.

7) Kalibrace, ověřování etalonů a měřidel – týká se měřidel elektrických veličin, měřidel frekvence, času, tlaku, teploty, vlhkosti, délky a spektrofotometrů. Dále působí v oblasti měření tvrdosti plastů a pryží a stanovování koncentrace ozonu.

8) Úřední měření, měření rychlosti motorových vozidel. ITC je nezávislým subjektem, který převzal úřední záruky za správnost provedených měření. Má právo vydávat doklad o úředním měření, který stanovuje výsledky úředního měření a nese charakter veřejné listiny. Z hlediska veličiny, která je předmětem úředního měření, ho však nelze ztotožňovat se znaleckým posudkem, tudíž nemá charakter listiny ověřovací, čili certifikační. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pověřil ITC touto činností svým rozhodnutím.

9) Osvědčování výherních hracích přístrojů a technických zařízení k provozování sázkových her. Zajišťuje např. dohled nad dodržováním zákonných podmínek - tj. maximální sázka na jednu hru, doba hry, nejvyšší hodinová prohra, maximální výhra z jedné hry, výherní podíl, evidence vložených a vyplacených mincí, nemožnost převodu vložených prostředků do výher, datum výroby aj.

10) Technická normalizace – tj. např. zpracovávání norem, odborné poradenství při zpracovávání technické dokumentace (návodů k použití apod.) aj.

11) Odborné a znalecké posudky (registrační pokladny, spotřebitelské reklamace).

12) Technologické poradenství.

Veškeré informace o těchto i dalších službách poskytovaných ITC naleznete na jeho webových stránkách, vyhledat zde můžete i seznam certifikovaných výrobků či vzor certifikátu. Cena certifikace a znaleckých posudků je do jisté míry individuální, proto jsou zde uvedeny pouze ceny základní, nikoliv konečné. Dále jsou zde dostupné snímky falzifikovaných certifikátu a samozřejmě i veškeré kontakty. Sídlem této společnosti je město Zlín.

Dále u nás působí firma První certifikační autorita, a.s. Spektrum služeb této společnosti je ve srovnání s ITC menšího rozsahu. Zajišťuje kvalifikované certifikace, kvalifikované systémové certifikace, kvalifikovaných časových razítek a komerční certifikace. Praha 9 je jejím hlavním působištěm. Informace pro zákazníka podává tato společnost velice srozumitelnou formou na svých webových stránkách. Na trhu existuje i řada drobnějších společností, které si kladou za cíl zkvalitnění služeb pouze ve vybraném oboru. Jako příklad lze uvést Akademii vzdělávání a certifikace účetních s.r.o., která mimo jiné zajišťuje udělení certifikátu v oblasti účetnictví dle mezinárodních norem EU. V České republice působí také společnost s názvem Anglická Certifikační agentura pro vozidla, která provádí schvalovací zkoušky systémů, částí a samostatných technických celků silničních vozidel, zemědělských a lesnických traktorů apod. v souladu s technickými předpisy Evropského společenství. Informace o mnohých dalších, zde neuvedených, certifikačních společnostech a organizacích jsou snadno dostupné na internetu.