NakupniCentrum.cz

Burza cenných papírů Praha, středisko cenných papírů Brno, analýza cenných papírů, obchodování, centrum cenných papírů, druhy, emise, obchodníci, oceňování, prodej cenných papírů, trh s cennými papíry

Tématem, o kterém se mluvilo v minulosti, mluví se o něm v současnosti a bude se o něm mluvit stále, jsou cenné papíry. Co si pod pojmem cenné papíry představit? Odpověď zní podle doslovné definice takto : cenné papíry jsou úřední listiny obchodovatelné, které představují peněžní hodnotu. Existuje hned několik druhů cenných papírů.

Mezi základní a běžné veřejnosti nejvíce známe druhy cenných papírů patří především tzv. akcie, které vyjadřují podíl na majetku ( majetkové cenné papíry ). Dále dluhopisy, jež vyjadřují vlastně závazek vyplatit určitou finanční částku. Ten, kdo cenné papíry vydává, například firma, je nazýván emitentem. Dříve byly cenné papíry vydávány pouze jako hmotný subjekt ( certifikáty, apod. ). V jednadvacátém století se již nabízí možnost elektronické podoby, které však není prozatím využíváno ve větší míře. Nejčastější podobou cenných papírů jsou stále klasické certifikáty. Vedeny jsou cenné papíry na nositele nebo na jméno.

Mimo akcií jsou v České republice platné tyto druhy cenných papírů : směnky, šeky, náložní listy, skladištní listy, zemědělské skladní listy, zahraniční cenné papíry, opční listy, kupony, investiční kupony, podílové listy, zatímní listy a poukázky na akcie. Vyjmenované druhy cenných papírů jsou upraveny zákonem České republiky. Deviza je slovo původem latinské. Ve své podstatě se jedná o jakékoliv platby do zahraničí a veškeré platební dokumenty v cizí platební měně. Jinak řečeno jsou to pohledávky za zahraničními subjekty, splatní v zahraničí a v zahraniční měně. Konkrétně jde o směnky, příkazy, akreditivy. Mnoho firem má dnes také licenci pro bezhotovostní devizové obchody. Zvláštním a předem stanoveným způsobem organizovaný trh, kde se na konkrétním místě setkávají prodávající a kupující, se jmenuje burza. Místo setkání může být nahrazeno elektronickým systémem. Burzy cenných papírů se řadí k tzv. burzám peněžním. Burza je vlastně oboustranná aukce, neboť o tzv. konečné ceně rozhoduje míra poptávky a nabídky.

Největší centrum cenných papírů ( celosvětově ) se nachází v americkém největším městě New Yorku, druhé největší v Tokyu a třetí v Londýně. Velmi známá je americká burza, kde se obchodování s cennými papíry zaměřuje hlavně na technologii. V Evropě se nachází dvě největší burzy cenných papírů. Je to jednak burza ve Frankfurtu a dále pražská burza cenných papírů. Burza cenných papírů Praha je v České republice samořejmě nejvýznamnější. Pochopitelně se jedná o akciovou společnost ( oficiální název tedy zní Burza cenných papírů Praha a.s. ). Zkratka názvu burzy je BCPP. Sídlo se nachází v centru Prahy. Středisko cenných papírů Praha se musí řídit podle burzovního řádu a dále podle zákonu o podnikání na kapitálovém trhu. Burzovní řád však musí být v soulady s pravidly Evropské unie. Pražská burza je kontrolována ČNB ( Česká národní banka ).

Trh s cennými papíry v našem hlavním městě funguje od roku 1871. První burza byla založena již o deset let dříve. Během první a druhé světové války prodej cenných papírů značně poklesl. Větší prodej byl zaznamenán po roce 1989. Trh cenných papírů za dob komunistické vlády u nás nebyl potřeba. Významnou roli má v našem státě ještě středisko cenných papírů Brno. K důležitým úkonům emitenta patří analýza cenných papírů a oceňování cenných papírů, které by měly být proveden před samotnou investicí do akcií, a jiných cenných papírů. Analýza v tomto případě znamená prověření ekonomické situace emitenta, k čemuž je zapotřebí emitentova finanční analýza. Vydání nových akcií a dluhopisů probíhá nejčastěji vyhlášením nové veřejné emise cenných papírů. Pojem emise cenných papírů se někdy používá jako výraz pro objem emise - tedy množství cenných papírů vydaných v rámci jedné emise. Na vyžádání je možné získat seznam, kde jsou vypsáni všichni licencovaní obchodníci s cennými papíry. Kontaktní údaje a veškeré další podrobné informace má na starosti Česká národní banka. Obchodovat s cennými papíry může téměř každý dospělý člověk, vhodná je však účast na speciálním kurzu věnovanému trhu s cennými papíry.